Tags: 

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Auteur
  Berichten
 • #2472
  Dood in Amsterdam
  Sleutelbeheerder

  Will Vlaskamp plaatste op 28 augustus 2021 het volgende op ons Ning-forum:

  Het onderzoek naar den oorsprong en de verspreiding der cholera te Vlissingen gaf meer stellige uitkomsten . Zij zijn te merkwaardig om ze niet bijkans woordelijk over te nemen.

  Nadat op het fregat de Ruiter een uit het besmette Rotterdam gekomen marinier door de cholera was aangetast, leden spoedig verscheidene mannen der equipaadje aan dezelfde verschijnselen. Zij werden overgebragt op het tot ziekenschip ingerigte fregat Prins van Oranje.
  Niet lang daarna drong de cholera in de stad een huisgezin binnen. Twee vrouwen van verdachte levenswijze werden aldaar door de cholera doodelijk getroffen. Zij waren meermalen in aanraking geweest met de equipaadje van het fregat de Ruiter en namen dagelijks aan de valreep van dien bodem eten mede.
  Binnen denzelfden tijd trof hetzelfde lot eene bejaarde vrouw, die insgelijks voedsel van de equipaadje ontving, aan welke zij gewoon was appelen te verkoopen. Twee dagen later bezweken twee kinderen van eenen oppasser in het militaire hospitaal, alwaar destijds cholera – lijders werden verpleegd.
  Gedurende de volgende 14 dagen bezweken zeven inwoners aan cholera, die, zoover men weet, wel niet met het besmette schip in aanraking geweest waren, maar toch meerendeels met scheepvarenden in betrekking stonden. Op dezen volgde het zevenjarige dochtertje van eenen logementhouder, in wiens woning dagelijks loodsen vertoefden . Deze lijderes werd ter verpleging opgenomen in het stedelijke ziekenhuis.
  Dit gesticht was tot dien tijd van cholera bevrijd gebleven, maar na die opname ontgingen eenige bewoners van het gesticht den noodlottigen invloed niet, daar vier dagen daarna reeds 4 bejaarde gealimenteerden aan de ziekte bezweken waren. In dien tusschentijd bezweek een apothekersknecht aan cholera, wiens vader dagelijks voedsel kreeg van het fregat de Ruiter.
  Van het vrij talrijke garnizoen werd, gelijk reeds opgemerkt is, slechts één infanterist, tijdens zijn verblijf in de kazerne plotseling door cholera overvallen. Bij nader onderzoek bleek, dat hij pas als gewone zieke ontslagen was uit de infirmerie, alwaar de cholera – lijders verpleegd werden. Uit al deze feiten acht de commissie zich geregtigd te verklaren, dat ook ditmaal de ervaring in Zeeland verstaanbaar en luide gesproken heeft : “in haren oorsprong en in hare uitbreiding geeft de cholera asiatica met onmiskenbare trekken het beeld eener aanstekende ziekte.” Het behoort niet tot ons bestek om de voorbehoedmiddelen, ten gevolge dezer stelling door de Commissie aangeprezen, insgelijks uiteen te zetten.

  Uit: Tijdschrift der Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst 1854

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.